Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia prowadzone w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, zwanym dalej „Wydziałem” odbywa się według poniższych zasad:

1) rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie w systemie informatycznym Akademii Sztuki Wojennej;

2) po zarejestrowaniu, kandydat składa w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału (budynek 22, pokój 111):

a) wniosek o przyjęcie na studia,

b) kwestionariusz osobowy,

c) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, albo decyzję lub odpis decyzji MNiSW o przyznaniu „Diamentowego Granta”,

d) koncepcję badań naukowych,

e) oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących studiów doktoranckich,

f) inne dokumenty (np. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, zaświadczenie o pobycie lub stażu naukowym w uczelni zagranicznej),

3) termin składania dokumentów upływa 25 sierpnia 2017 r. W przypadku kandydatów kończących studia w 2017 r., dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy dostarczyć nie później niż na dzień przed rozmową i kolokwium kwalifikacyjnym;

4) rozmowa i kolokwium kwalifikacyjne dla kandydatów zostaną przeprowadzone 7 września 2017 r. (budynek 22, pokój 103); dla kandydatów na stacjonarne studia od godziny 8.00, natomiast dla kandydatów na niestacjonarne studia od godziny 11.00;

5) rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna Wydziału, zwana dalej „Komisją”;

6) rekrutacja jest jawna i prowadzona w trybie konkursu;

7) rekrutacja obejmuje:

a) analizę złożonych dokumentów w zakresie: spełnienia wymagań formalnych, osiągnięć naukowych, znajomości języka obcego oraz możliwości realizacji zamierzonej problematyki badawczej w Wydziale. Na tej podstawie Komisja sporządza listę kandydatów dopuszczonych do dalszej rekrutacji. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Wydziału do 31 sierpnia 2017 r.

b) rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą w szczególności: przygotowanie i motywację kandydata do podjęcia studiów oraz ogólnego rozeznania w piśmiennictwie w danej dyscypliny naukowej,

c) kolokwium kwalifikacyjne sprawdzające zasadność koncepcji badań naukowych mających w zamierzeniu kandydata być podstawą rozprawy doktorskiej,

8) w trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maks. 100 pkt., w tym za:

a) ocenę z dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia określonych według poniższej tabeli (maks. 20 pkt.):

Ocena ukończenia studiów

4,0

4,5

5,0

Punkty

10

15

20

albo decyzję MNiSW o przyznaniu „Diamentowego Granta” (20 pkt.);

b) osiągnięcia naukowe (maks. 30 pkt.), w tym za:

- opracowanie opublikowanej monografii (20 pkt.),

- opracowanie rozdziału w opublikowanej monografii (8 pkt.),

- opracowanie opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie artykułu naukowego (8 pkt.),

- współautorstwo w opracowaniu opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie artykułu naukowego (4 pkt.)

- opracowanie opublikowanego artykułu popularnonaukowego (6 pkt.),

- współautorstwo w opracowaniu opublikowanego artykułu popularnonaukowego
(3 pkt.)

- pobyt lub staż naukowy, nie krótszy niż 3 miesiące w uczelni zagranicznej (5 pkt.),

- wygłoszenie referatu na konferencji naukowej (2 pkt.),

- członkostwo w kole naukowym (1 pkt.),

c) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem (maks. 15 pkt.), w tym:

- na poziomie C2 (15 pkt.),

- na poziome C1 (10 pkt.),

- na poziomie B2 (5 pkt.),

d) wypowiedź podczas rozmowy kwalifikacyjnej (maks. 10 pkt.), w tym za:

- komunikatywność (0–2 pkt.),

- erudycję i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obszarze danej dyscypliny naukowej (0–2 pkt.),

- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (0–2 pkt.),

- umiejętność i siłę motywacji (0–2 pkt.),

- znajomość piśmiennictwa w danej dyscypliny naukowej (0–2 pkt.),

e) wypowiedź podczas kolokwium kwalifikacyjnego (maks. 25 pkt.), w tym za:

- zarysowanie sytuacji problemowej (0–10 pkt.),

- określenie celu badań (0–7 pkt.),

- określenie głównego problemu badawczego (0–8 pkt.),

9) po rekrutacji Komisja sporządza listę kandydatów przyjętych na studia, z uwzględnieniem ogólnej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz limitu miejsc. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Wydziału do 15 września 2017 r.

10) minimalna ogólna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji kwalifikujących kandydata wynosi 40;

11) w przypadku takiej samej ogólnej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów przyjętych na studia decyduje liczba punktów za osiągnięcia naukowe, a następnie liczba punktów za wypowiedź podczas kolokwium kwalifikacyjnego oraz za wypowiedź podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

12) decyzje o przyjęciu kandydata na studia doręcza się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty. Decyzja może być również odebrana przez kandydata osobiście w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału;

13) od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej, w terminie 14 dni od daty je doręczenia. Decyzja Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej jest ostateczna;

14) w przypadku pozostających wolnych miejsc dziekan Wydziału może zarządzić rekrutację dodatkową. Rekrutacja dodatkowa jest prowadzona według powyższych zasad, a jej termin określa dziekan Wydziału.

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Ryszard BARTNIK
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Paulina ROSŁOŃ
Data wytworzenia informacji:
2017-05-04
Data ostatniej zmiany:
2017-05-09
Data dodania i edycji:
2017-05-09 20:32:02 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:34:08 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:42:56 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:45:22 :
Paulina ROSŁOŃ