Informacje o Studiach Doktoranckich

Studia doktoranckie prowadzone w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia są czymś więcej niż etapem, w którym realizowana jest rozprawa doktorska. Ich rezultatem jest przede wszystkim doktor, czyli osoba o pewnym zasobie specyficznych kompetencji, zdolna do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych ze studentami.

Absolwent studiów doktoranckich prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia:

  • zna i rozumie światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe, dotyczące wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki w praktyce, w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów;
  • potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów oraz wykonywania zadań o charakterze badawczym;
  • jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badacza i twórcy, poprzez przekazywanie społeczeństwu we właściwy sposób informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, zaangażowanie w kształcenie i inne działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Studia doktoranckie prowadzone w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne.

Kształcenie na studiów doktoranckich prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane jest na comiesięcznych (od października do czerwca) trzydniowych (piątek, sobota, niedziela) zjazdach. Przez cały okres studiów doktoranckich doktorantowi zapewniona jest opieka naukowa i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej przez doświadczonego opiekuna naukowego.

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności lub nauki o bezpieczeństwie, uzyskany w ramach studiów doktoranckich prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, jest istotnym argumentem w ubieganiu się o zatrudnienie w ośrodkach edukacyjnych i badawczych oraz wojskowych i cywilnych instytucjach systemu obronnego państwa. 

Informację wytworzył:
Ryszard BARTNIK
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Paulina ROSŁOŃ
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10
Data dodania i edycji:
2016-12-22 09:10:58 :
Paulina Rosłoń
2017-05-04 13:13:42 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-10 09:59:38 :
Paulina ROSŁOŃ